** หมายเหตุ : กรุณาใช้ Internet Explorer (IE) 8 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ในการสมัคร
    จำนวน : 1 รายการ
ลำดับ ปีงบ
ประมาณ
ชื่อโครงการ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด จำนวนที่รับ/
จำนวนผู้สมัคร
สมัครเข้าร่วม
โครงการ
1 2563 โครงการตรวจลงตราทำงานและท่องเที่ยว ไทย - ออสเตรเลีย
Work and Holiday Visas Thai - Australia
17 ก.ค. 2563 17 ก.ค. 2563 1,000/896
(ปิดรับสมัคร)